nr. 43 din data 29.04.2010 privind acordarea in folosinta gratuita pe perioada de 5 ani imobilul – punct termic – situat in Tarnaveni cartier Armatei aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 43/2010


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 aprilie 2010;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.7363/2010;


          În baza prevederilor art.46.al.1si art.36 precum si ale art.124 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T  A R A S T E


 


          Art.1. Se acorda in folosinta gratuita pe perioada de 5 ani imobilul – punct termic – situat in Tarnaveni cartier Armatei aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni incris la poz nr.896 din Anexa V din HGR nr.964/2002, respectiv poz. nr.956 din anexa nr.II a HCL nr.40/2010, catre Gimnaziul de Stat Vasile Moldovan in scopul amenajarii unei sali pentru pregatirea fizica a elevilor.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


Preºedinte de sedinþã


                                                Ciulea Pavel


 


 


 


                            


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru