nr. 85 din data 12.08.2010 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Tarnaveni

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA NR.85


 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 12 august 2010;


Vãzând referatul nr.15313/2010, intocmit de Sef  Serviciu Buget-Contabilitate, ec. Muth Rodica, 


             In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


HOTÃRÃșTE:


 


 


 


Art.1. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2010, conform anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


                                                                                 Presedinte de sedinta


                                                                                         Fodor Alexandru


 


 


                    Contrasemneaza


                            Secretar


                     Stefan Blanaru