nr. 3 din data 27.01.2011 privind aprobarea Acordului de parteneriat din cadrul Programul partenerial ³Siguranta Cetateanului 2010-2011″


ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR. 3 / 2011


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara la data de 27.01.2011,


          Vazand adresa nr.100019 / 2011 a Politiei municipiului Tarnaveni inregistrata sub nr.881 / 2011,


          In temeiul prevederilor art. 36 si art.45 alin.1 din Legii nr. 215/2001 “ Legea administratiei publice locale,


 


HOTARASTE


 


Art. 1. Se aproba Acordul de parteneriat din cadrul Programul partenerial  ³Siguranta Cetateanului 2010-2011 ³, cu Politia municipiului Tarnaveni.


Art.3.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


 


Presedinte de sedinta                                                            Contrasemneaza


Pop Ioan Constantin                                                                Secretar,


                                                                                          Blanaru Stefan