nr. 4 din data 27.01.2011 privind aprobarea prelungirii cu 4 ani a contractului de asociere aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.122/2006

ROMANIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


 


HOTARAREA nr. 4 / 2011

          Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2011;


Vazand Informarea cu privire la activitate al Asociatiei žAmicitia  inregistrat sub nr.552/2011 si referatul intocmit de consilier Damian Carmen inregistrat sub nr.700/2011;


          In baza  art.36 si art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T A R A ȘT E:


 


Art.1. Se aproba prelungirea cu 4 ani (ianuarie 2011 “ ianuarie 2015) a contractului de asociere aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.122/2006.


Pentru modificarea art.5 din Contractul de asociere cu Asociatia Amicitia, se va intocmi un act aditional.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                 Pop Ioan Constantin


 


 


 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru