nr. 14 din data 10.02.2011 privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la incheierea exercitiului pe anul 2010

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                         


 


 


HOTARAREA  nr. 14 / 2011


 


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 10 februarie 2011;


          Vazand Referatul intocmit de d-na Muth Rodica -director executiv – Directia economica, inregistrat sub nr. 2259/07.02.2011;


          In baza art.58 alin. (1) din Legea finantelor publice locale nr.273/2006,asa cum a fost  modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr.63/2010;


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1  Se aproba utilizarea excedentului rezultat la incheierea exercitiului pe anul 2010, in suma de 1.205.273 lei.


Art.2  Excedentul in suma de 1.205.273 lei va fi utilizat ca sursa de finantare a Sectiunii de dezvoltare a Bugetului local al municipiului Tarnaveni pe anul 2011.


 


 


 


Presedinte de sedinta


                                                                                     Popa Octavian


 


 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru