nr. 22 din data 24.02.2011 privind aprobarea P.U.Z. – conversie zona pentru construire locuinta str. Vadului FN

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR. 22 / 2011


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara la data de 24.02.2011,


          Vazand referatul nr.2306/2011 intocmit de arhitect sef ing.Coros Ioan,


          In baza prevederilor Legii nr.50/1991 cu modificarile ulterioare si a Legii 350/2001,


          In temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legii nr.215/2001 “ Legea administratiei publice locale,


 


HOTARASTE


 


Art. 1. Se aproba P.U.Z. pe amplasamentul situat in Tarnaveni, str. Vadului FN, proprietar Pascu Ioan Emil si Muntean Mihaela, inscris in CF Tarnaveni nr.51336, nr. cad. 51530, in suprafata de 2900 mp., pentru construire casa de locuit.


Art.2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


Presedinte de sedinta                                                            


              Popa Octavian


                                                                             Contrasemneaza


                                                                                        Blanaru Stefan