nr. 24 din data 24.02.2011 privind aprobarea veniturilor potentiale provenite din valorificarea unor bunuri

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR. 24 / 2011


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara la data de 24.02.2011,


          Vazand referatul nr.2217/2011 intocmit de insp. Groza Ionela-Compartiment Asistenta Sociala,


          In baza prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si complectarile ulterioare ,


          In temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legii nr.215/2001 “ Legea administratiei publice locale,


 


HOTARASTE


 


Art. 1. Se aproba veniturile potentiale provenite din valorificarea unor bunuri in baza prevederilor HGR nr. 50/2011 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Se revoca Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.87/2006.


Art.3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


Presedinte de sedinta                                                            


              Popa Octavian


                                                                             Contrasemneaza


                                                                                     Secretar


                                                                                        Blanaru Stefan