nr. 33 din data 04.03.2011 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR.33/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din 4 martie 2011;


Vazand referatul nr. 4089/01.03.2011, intocmit de Serviciul O.S.R.U;


Avand in vedere HCL Tarnaveni nr.32/2011 de aprobare a rectificarii bugetului general centralizat al Municipiului Tarnaveni pentru 2011;


În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Finantelor Publice nr. 825/04.02.2011, respectiv M.A.I. nr. 35/16.02.2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat;


În baza art. 42, alin. 7, din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;


În temeiul art. 36 alin. 3. lit. b si al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata,


 


HOTARASTE:


 


Art. 1. Se aproba desfiinta posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Compartimentului Asistenti Persoane cu Handicap.


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


 Presedinte de sedinta


      Suciu Ioan


 


 


        Contrasemneaza


           Secretar,


   Groza Viorel Razvan