nr. 45 din data 31.03.2011 privind revocarea HCL nr. 23/2011 si HCL 27/2008

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.45/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 31.03.2011.


Văzând referatul nr. 6417/23.03.2011, întocmit de Secretarul Municipiului Târnăveni, consemnările procesului verbal de ședință din data de 24.02.2011, precum și referatul nr. 2112/2011 întocmit de consilier Damian Carmen.


În temeiul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art.1. Se mandatează Primarul Municipiului Târnăveni să negocieze încheierea unui contract având ca obiect închirierea autogunoierei tip MERCEDES.


Art.2. Contractul va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Târnăveni.


Art.3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2008.


Art.4. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2011.


Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


      Suciu Ioan


  


                                                        Contrasemnează


                                                             Secretar,


                                                      Groza Viorel Răzvan