nr. 55 din data 28.04.2011 privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 124/2010

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 55/2011


 


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 28 aprilie 2011;


          Văzând referatul înregistrat sub nr. 8856/21.04.2011 întocmit de ing. Moța Nicolae;


În temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal art. 283 alin. (1);


          În baza prevederilor art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


HOTARASTE


 


Art.1.  Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2010 cu următoarele taxe locale:


– taxa parcare la resedinta in cuantum de 65 lei/an, cu posibilitatea aplicarii fragmentat pe perioade mai mici;


– taxa pentru acces in autogara si  folosirea de catre operatorii de transport rutier interjudetean de persoane care tranziteaza municipiul Tarnaveni, a punctelor de imbarcare/debarcare calatori de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Tarnaveni:


          * 8 lei/zi/autobuz


          * 6 lei/zi/microbuz


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește primarul municipiului Tarnaveni.


 


Președinte de ședință,


      Szabo Albert


 


                                                                  Contrasemnează


                                                                        Secretar,


                                                                Groza Viorel Răzvan