nr. 58 din data 11.05.2011 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru următoarele obiective de investiții: STAȚIE DE POMPARE APE PLUVIALE STR. FRUMOASĂ; REȚEA DE CANALE MENAJER STR. PĂLTINIS; REȚEA DE CANAL MENAJER SI PLUVIAL STR. INDUSTRIEI; REȚEA DE CANAL PLUVIAL STR. RAULUI SI 1 DEC. 1918; REȚEA DE CANAL MENAJER STR. 1 DEC. 1918 (INTRE RUCK VENTILATOARE SI STR. CFR); EXTINDERE REȚEA DE CANAL MENAJER STR. PREF. V. MOLDOVAN SI STR. BĂILOR

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 58/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința din 11 mai 2011;


Văzând referatul  nr. 10025/11.05.2011 adresat consiliului local de către Șef Birou Investiții ing. Muth Teodor;


 


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1.  Se aprobă noii indicatori tehnico-economici pentru următoarele obiective de investiții:


           1. STAȚIE DE POMPARE APE PLUVIALE STR. FRUMOASĂ

  2. REȚEA DE CANALE MENAJER STR. PĂLTINIS

  3. REȚEA DE CANAL MENAJER SI PLUVIAL STR. INDUSTRIEI

  4. REȚEA DE CANAL PLUVIAL STR. RAULUI SI 1 DEC. 1918

  5. REȚEA DE CANAL MENAJER STR. 1 DEC. 1918 (INTRE RUCK VENTILATOARE SI STR. CFR)

  6. EXTINDERE REȚEA DE CANAL MENAJER STR. PREF. V. MOLDOVAN SI STR. BĂILOR.

 


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI


1. Valoarea totală a investiției


Evaluarea investiției s-a făcut atât in lei, cât si în euro, conform cursului de 4,1039 lei/euro, afișat de B.N.R. la data de 09.05.2011.


Astfel, s-a determinat că realizarea obiectivului de investiție, în soluția tehnică fundamentată in această documentație, necesită o investiție totală in valoare de 1.676,231 mii lei, echivalent a 408,448 mii €, din care cheltuielile pentru lucrările de C+M reprezintă 1.310,555 mii lei, echivalent a 319,344 mii €.


 


2. Esalonarea investiției


Eșalonarea investiției pe parcursul implementarii este redată in tabelul următor, care cuprinde atat valori aferente etapei pregătitoare cat si valori aferente execuției propriu-zise a lucrărilor de construcții.


PERIOADA                           TOTAL INVESTIȚIE                 din care C+M


                                          mii lei (cu TVA)                    mii lei (cu TVA) 


ANUL 1                                        350,665                                282,544


ANUL 2                                     1.325,566                              1.028,011


3. Durata de realizare


Durata de desfăsurare a investiției se estimează a fi de 18 luni, pe parcursul a doi ani calendaristici, perioadă in care se vor efectua lucrări pregătitoare, de construcții, precum si cele necesare recepției la terminarea lucrărilor.


4. Capacități (în unități fizice si valorice)


Prin realizarea investiției fundamentate in prezentul studiu se obțin următoarele capacități:


¢ lungimea rețelei de canalizare menajeră:


– str. Păltinis                               245 m


– str. Industriei                            194 m


– str. 1 Decembrie 1918                175 m


– str. Pref. V. Moldovan                424 m


– str. Băilor                                 200 m


¢ lungimea rețelei de canalizare pluvială:


– Industriei                                  115 m


– 1 Decembrie 1918                      737 m


– Raului                                      112 m


¢ număr stații de pompare:


– ape uzate menajere                    1 buc;


– ape pluviale                               1 buc;


¢ valoarea directă a lucrărilor pentru fiecare obiect de construcție:


1. Stație de pompare ape pluviale str. Frumoasă                              194,191 mii lei


2. Rețea de canalizare menajeră str. Păltinis                                   182,443 mii lei


3. Rețea de canalizare menajeră si pluvială str. Industriei                  304,221 mii lei


4. Rețea de canalizare pluvială str. Raului si str. 1 Decembrie 1918      314,912 mii lei


5. Rețea de canalizare menajeră str. 1 Decembrie 1918                       80,180 mii lei


6. Extindere rețea canalizare menajeră str. Pref. V Moldovan si str. Băilor  295,311 mii lei


7. Alimentare cu energie electrică a stațiilor de pompare de pe str. Frumoasă și Industriei                                                      31,829 mii lei


 


Art. 2. H.C.L 21/28.02.2010 se modifică în mod corepunzător.


 


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


Președinte de ședință,           


       Șerban Maria    


 


 


 


                                                                                   Contrasemnează


                                                                                             Secretar,


                                                                                  Groza Viorel Răzvan