nr. 57 din data 11.05.2011 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii reabilitarii, modernizarii infrastructurii culturale și dotării Caminului Cultural din satul apartinator Bobohalma

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 57/2011


 


 


             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 11.05.2011;


             Văzând referatul nr.10.041/11.05.2011, intocmit de Directia Tehnica, privind necesitatea, oportunitatea si aprobarea reabilitarii, modernizarii infrastructurii culturale si dotarii Caminului Cultural Bobohalma;


             Vazand prevederile Ordinului 1.152/2011 privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezamintele culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban ;           


              Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin. (9) din Legea nr. 215/2001;


              În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală –  republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE


 


 


 


            Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea reabilitarii, modernizarii infrastructurii culturale și dotării Caminului Cultural din satul apartinator Bobohalma.


            Art.2. Se garanteaza ca investitia face parte din strategia de dezvoltare locala a municipiului Tarnaveni


            Art.3. Se aproba planul de activitate pentru urmatorii 3 ani de la data darii in functiune a noului asezamant cultural reabilitat.


            Art.4. Se aproba obligativitatea pastrarii destinatiei cladirii timp de minimum 15 ani.


            Art. 5. Se aproba asigurarea unei cofinantari, din resurse proprii, de 15% din valoarea totala a proiectului.


            Art.6. Se aproba obligativitatea suportarii cheltuielilor de mentenanta si gestionare a investitiei, pe o peroada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare.


            Art.7. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


Președinte de ședință,           


       Șerban Maria        


 


                                                                       Contrasemnează


                                                                             Secretar,


                                                                      Groza Viorel Răzvan