nr. 59 din data 26.05.2011 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului Târnăveni, D-LUI DULĂU G. IULIU

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 59/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 26.05.2011.


Văzând memoriul nr. 10781/20.05.2011, depus de către d-l consilier Bercea Ioan.


Conform art. 19 din Statutul municipiului Târnăveni.


În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 8 din Legea nr. 215/2001.


În temeiul  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Articol unic. Se acordă titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului Târnăveni,  D-LUI DULĂU G. IULIU, ca semn de recunoștință pentru anii petrecuți în slujba țării.


 


 


         


  Președinte de ședință,           


       Șerban Maria        


 


 


 


Contrasemnează


          Secretar,


 Groza Viorel Răzvan