nr. 60 din data 26.05.2011 privind aprobare sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice aferente lunilor aprilie și mai 2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 60/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 mai 2011;


Văzând Referatul de specialitate nr. 10501/17.05.2011, întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza Instrucțiunilor nr. 2/17.02.2011 aprobate de către Ministerul educației, cercetării, tineretului și sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice aferente lunilor aprilie și mai 2011, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,           


       Șerban Maria    


 


                                                                             Contrasemnează


                                                                                   Secretar,


                                                                            Groza Viorel Răzvan