nr. 67 din data 26.05.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții žMODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 83 CUPRINS ÎNTRE DN 14A ÅžI SATUL BOBOHALMA, JUDEȚUL MUREÅž 

ROMANIA


JUDEȚUL


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 67/2011


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de


investiții žMODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 83 CUPRINS ÎNTRE DN 14A ȘI SATUL BOBOHALMA, JUDEȚUL MUREȘ 


 


          Consiliul local al municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din data de 26 mai 2011;


          Având în vedere expunerea de motive a domnului ing. MATEI ALEXANDRU ADRIAN, primarul Municipiului Târnăveni și referatul nr. 11189 la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții žMODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 83 CUPRINS ÎNTRE DN 14A ȘI SATUL BOBOHALMA, JUDEȚUL MUREȘ ;


În conformitate cu prevederile art.44 alin .(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ulterior; Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; HG. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; HG nr.251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;


În temeiul art.36 alin.(2), lit.b, alin.(4) lit.d, art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b, alin.(3),(5),(6) și (7) și ale art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală, modificată si completată ulterior ;


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții žMODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 83 CUPRINS ÎNTRE DN 14A ȘI SATUL BOBOHALMA, JUDEȚUL MUREȘ , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .


 


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Târnăveni ing. MATEI ALEXANDRU ADRIAN.


 


Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal :


– Instituției Prefectului Județului MUREȘ


– Primarului Municipiului Târnăveni


– Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului


– Autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate


 


Președinte de sedință,


                  Șerban Maria                                                                                                                                                                                        Contrasemnează ,


         Secretar


Groza Viorel Răzvan


 


 


Anexa la Hotărârea nr.67 /2011


 


 


Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții


žMODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 83 CUPRINS ÎNTRE DN 14A ȘI SATUL BOBOHALMA, JUDEȚUL MUREȘ 


 


 


 


 


1. Valoarea totală a investiției , inclusiv TVA (mii lei ):


7.420,733 mii lei/1.742,733 mii euro


din care C+M 4.927,689 mii lei /1.157,251 mii euro


 


2. Capacități fizice :


a. Lungime totală 3,38 km


b. Lățimea platformei 7 m


c. Lățimea părții carosabile 5,5 m


d. Viteza de proiectare este de 40 km/h


e. Acostamente 2 x 0,75 m


 


 


 


 


 


 


Președinte de ședință,


                  Șerban Maria                                                                                                                                                                                       Contrasemnează ,


         Secretar


Groza Viorel Răzvan