nr. 69 din data 26.05.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții žMODERNIZARE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 

ROMANIA


JUDEȚUL


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 69/2011


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de


investiții žMODERNIZARE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 


 


Consiliul local al municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din data de 26 mai 2011;


Având în vedere expunerea de motive a domnului ing. MATEI ALEXANDRU ADRIAN, primarul Municipiului Târnăveni și referatul nr. 11189 la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții žMODERNIZARE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI ;


În conformitate cu prevederile art.44 alin .(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ulterior; Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; HG. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; HG nr.251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;


În temeiul art.36 alin.(2), lit.b, alin.(4) lit.d, art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b, alin.(3),(5),(6) și (7) și ale art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală, modificată si completată ulterior ;


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții žMODERNIZARE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .


 


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Târnăveni ing. MATEI ALEXANDRU ADRIAN.


 


Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal :


– Instituției Prefectului Județului MUREȘ


– Primarului Municipiului Târnăveni


– Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului


– Autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate


 


 


 


Președinte de sedință,


                  Șerban Maria                                                                                                                                                                                         Contrasemnează ,


         Secretar


Groza Viorel Răzvan


 


 


 


Anexa la Hotărârea nr.69 /2011


 


 


Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții


žMODERNIZARE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 


 


 


 


 


1. Valoarea totală a investiției , inclusiv TVA (mii lei ):


6.055,963 mii lei/1.422,222 mii euro


din care C+M 4.006,881 mii lei /941,002 mii euro


 


2. Capacități fizice :


a. Lungime totală 4,41 km


b. Lățimea platformei 6,5- 7,5 m


c. Lățimea părții carosabile 5-6 m


d. Viteza de proiectare este de 40 km/h


e. Acostamente 2 x 0,75 m


 


Cele nouă străzi propuse sunt:


a) Strada Plugarilor în lungime de 1.100 ml, lățimea de 5,50 m;


b) Strada Pandurilor în lungime de 600 ml, lățimea de 6,00 m;


c) Strada 9 Mai în lungime de 320 ml, lățimea de 6,00 m;


d) Strada Zefirului în lungime de 580 ml, lățimea de 5,50 m;


e) Strada Înfrățirii în lungime de 480 ml, lățimea de 5,00 m;


f) Strada Nouă în lungime de 240 ml, lățimea de 5,00 m;


g) Strada Morii în lungime de 500 ml, lățimea de 5,50 m;


h) Strada Cooperației în lungime de 360 ml, lățimea de 6,00 m;


i) Strada Marinei în lungime de 230 ml, lățimea de 6,00 m.


 


 


 


 


 


Președinte de ședință,


                  Șerban Maria                                                                                                                                                                  Contrasemnează ,


                                                                                          Secretar


                                                                                  Groza Viorel Răzvan