nr. 71 din data 30.06.2011 privind aprobarea Planului de ordine publica al muncipiului Târnăveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 71/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 30 iunie 2011;


Văzând Referatul de specialitate nr. 12623/17.06.2011, întocmit de d-l Director Executiv Ec. Gurghean Crișan.


În baza prevederilor Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală și a dispozițiilor Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin H.G.R. nr. 1332/2010;


În conformitate cu Ordinul MAI nr. 92/5 mai 2011 prin care se aprobă metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;


În temeiul art. 36 alin. (6), lit.a, pct. 7 și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă žPLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ al muncipiului Târnăveni și al localităților componente, CUȘTELNIC, BOTORCA și satul aparținător BOBOHALMA .


Art. 2. Acest plan este parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Poliția Locală a muncipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


    Szabo Silvia


                                                                                                           


                                                                                            Contrasemnează


  Secretar,


                                                                                                  Groza Viorel Răzvan