nr. 72 din data 30.06.2011 privind aprobarea inscrierea în domeniul privat al municipiului Târnăveni a unor terenurilor si instrainarea acestora prin licitatie publica

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.72/2011


 


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 30 iunie 2011;


Văzând referatul întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat sub nr.12643 /17.06.2011;


            În conformitate cu prevederile dispozițiilor art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a art.123 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


            În baza art. 36 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTĂRĂȘTE


 


Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al municipiului Târnăveni a terenurilor înscrise în CF 51014 nr.top 51014;  CF 51015 nr.top 51015; CF 51016 nr.top 51016; CF 51017 nr.top 51017; CF 51018 nr.top 51018; CF.51019, nr.top 51019; CF 51020 nr.top 51020 ; CF 51021 nr.top 51021; CF 51022 nr.top 51022; CF 51023 nr.top 51023; CF 51024 nr.top 51024; CF 51025 nr.top 51025; CF 51026 nr. top 51026, Târnăveni.


Art. 2. Se aprobă înstrăinarea prin licitatie publică a terenurilor.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


     Szabo Silvia                                                        


                                                                                                Contrasemnează


        Secretar,


Groza Viorel Răzvan