nr. 79 din data 30.06.2011 privind aprobarea platii cotizatiei anuale pentru Asociația secretarilor de municipii din România

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


  


HOTĂRÂREA NR.79/2011 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni în ședința din 30 iunie 2011;


Văzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnăveni nr. 13216/24.06.2011.


În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă plata cotizație anuale de 300 de lei/an pentru Asociația secretarilor de municipii din România.


Art.2. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târnăveni nr. 85/2004 se modifică în mod corespunzător actualizându-se sumele cuprinse în această hotărâre în RON.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


       Szabo Silvia                   


 


                                                                                                   Contrasemnează


                    Secretar,


      Groza Viorel Răzvan