nr. 123 din data 19.12.2011 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si serviciile publice de interes local pentru anul 2012

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL  


 


           HOTĂRÂREA NR. 123/2011

 


 


Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedința ordinară din data de 19 decembrie 2011;


Văzând referatul întocmit de personalul din cadrul Serviciului O.S.R.U. înregistrat sub nr24945/09.12.2011;


În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată 2;


Având în vedere Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;


În baza  art. 36 alin. 3 lit. b, art.45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnăveni și serviciile publice de interes local,  pentru anul 2012, conform anexei  care face parte integranta din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


     Ciulea Pavel              


                    Contrasemnează


Secretar,


                         Groza Viorel Răzvan