nr. 124 din data 19.12.2011 privind modificarea Anexei III la HCL nr.41/2011 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

      


ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 124/2011


 


Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședința ordinară din data de 19 decembrie 2011;


            Văzând expunerea de motive nr. 24944 din 9.XII.2011 a Serviciului Resurse Umane, cu privire la modificarea anexei III a HCL nr.41/2011,


Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,


            În conformitate cu prevederile art.107, alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


Potrivit prevederilor Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,


În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


HOTĂRĂȘTE:


           


Art.1. Se modifică Anexa III la Hotărârea Consiliului Local nr.41/2011 privind aprobarea  organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnăveni și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


                Ciulea Pavel                                                          


                                                                                            Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                             Groza Viorel Răzvan