nr. 15 din data 10.02.2012 privind aprobareabugetului general al municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                  


HOTĂRÂREA NR.15/2012


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din data de 10 februarie 2012;


          Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 2528/03.02.2012;


          În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/21.12.2011 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


Având în vedere Deciziile directorului executiv a  Direcției Generale a Finanțelor Publice  a județului MUREȘ nr. 1087/30.12.2011, 38/20.01.2012, 49/27.01.2012, 50/27.01.2012  și a  Hotărârii Consiliului Județean MUREȘ nr. 2/12.01.2012


În temeiul art.36 și 45 alin. 2 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ă R Ă Ș T E


 


Art.1 Se adoptă  bugetul general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2012 se stabilește la venituri în sumă de 27.701.241 lei și la cheltuieli în sumă de 28.111.241 lei, cu un deficit în sumă de 410.000 lei.


Deficitul în sumă 410.000 lei se acoperă din excedentul rezultat la încheierea anului bugetar 2011.


Bugetul general centralizat al municipiului Târnăveni este structurat pe următoarele bugete:


1.     Bugetul local


2.     Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii


Bugetul general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2012 este prezentat în anexa formular nr.11.


 


Art.2. Veniturile totale ale Bugetului local pe anul 2012, se estimează la suma totală de  27.026.241  lei  și sunt structurate astfel:


 


         


VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                             26.997.241 lei


                              Din care:


 


            1).Venituri proprii(impozite și taxe)                                       7.800.241   lei


 


          2).Cote defalcate din impozitul pe venit                                   4.317.000   lei


 


          3).Cote defalcate  din impozitul pe venit


 pentru  echilibrarea bugetelor locale                                                   2.148.000 lei


 


 


          4).Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată         


pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul


comunelor,orașelor,municipiilor                                                      11.447.000  lei


 


          5).Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată


 pentru echilibrarea bugetelor locale                                                      1.242.000  lei


                         


          6).Subvenții de la bugetul de stat                                                    72.000  lei


 


 


 


VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                            29.000  lei


                              Din care:


          Venituri din capital                                                                       29.000  lei    


 


          TOTAL   VENITURI                                                                27.026.241  lei


 


 


Art.3.  În structura economică,cheltuielile bugetului local pe anul 2012,se prezintă astfel:


                    Denumire indicatori


Prevederi 2012


(lei)


 


  CHELTUIELI-TOTAL


27.026.241


                      Din care:


 


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


25.915.241


Din acestea:


 


Cheltuieli curente     


25.915.241


                      Din acestea:


 


– cheltuieli de personal


14.440.000


– bunuri si servicii


8.380.559


– dobanzi


688.000


– fonduri de rezerva


99.682


– transferuri curente (cultura


164.000


-asistenta sociala(aj.de incalzire, gratuități transport  urban)


1.171.000


– alte cheltuieli


213.000


           -din care:


 


               burse


60.000


               asociatii si fundatii


50.000


               sustinerea cultelor


100.000


               alte actiuni sociale


3.000


Rambursari de credite interne


759.000


Plăți efectuate în anii precedenți


0


 


 


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


1.111.000


Din care:


 


Programe cu finanțare nerambursabilă


45.000


Alte transferuri curente interne


376.000


Cheltuieli de capital


690.000


           -din acestea:


 


   – active nefinanciare


690.000


                                                                                                                                   


Art.4. În structură funcțională, cheltuielile bugetului local al municipiului Târnăveni pe 2012 se prezintă după cum urmează:  


                                                 


           
Nr.


Crt.


DENUMIRE INDICATORI


PREVEDERI


2012


I.


CHELTUIELI-TOTAL


27.026.241


 


Din care:


 


A.


CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE


25.915.241


B.


CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE


1.111.000


1.


Cap.51.02-Autorități executive


3.043.235


2.


Cap.54.02-Alte servicii publice generale(fd.rezerva,SMURD,Serv.comunitar de ev.pers.)


530.457


3.


Cap.55.02-Tranzacții privind dat.publ.si împr.(dobanzi)


701.000


4.


Cap.61.02-Ordine publică și sig natională


702.419


5.


Cap.65.02-Învățământ


11.014.000


6.


Cap.66.02-Sănătate


248.237


7.


Cap.67.02-Cultură,recreere și religie


1.169.852


8.


Cap.68.02-Asigurări și asistență socială


1.472.440


9.


Cap.70.02- Locuințe, servicii și dezvoltare publică


2.109.826


10.


Cap.74.02- Protecția mediului


1.503.570


11.


Cap.84.02-Transporturi


4.531.205


 


Art.5. Veniturile Bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial  din venituri proprii pe anul 2012,  în sumă de 839.000 lei se constituie din venituri curente în sumă de 675.000 lei și subvenții de la bugetul local al municipiului Târnăveni în sumă de 164.000 lei.


 


Art.6. În structură economică cheltuielile Bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial  din venituri proprii pe anul 2012, se prezintă astfel:


                                                                                                       lei


CHLETUIELI TOTAL                                                         1.249.000


Din care:


1.Cheltuieli curente                                                                  1.249.000


din acestea:


a.Cheltuieli de personal                                                                        222.000


b.Bunuri si servicii                                                                           1.027.000


 


Art.7. În structură funcțională cheltuielile Bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial  din venituri proprii pe anul 2012, se prezintă astfel:


 
Nr.


Crt.


DENUMIRE INDICATORI


PREVEDERI


2012


I.


CHELTUIELI-TOTAL


1.249.000


 


Din care:


 


A.


CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE


1.249.000


B.


CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE


0


1.


Cap.65.10-Învățământ


306.000


2.


Cap.67.10-Cultură,recreere și religie


237.000


3.


Cap.70.10- Locuințe, servicii și dezvoltare publică


660.000


4.


Cap.83.10- Agricultura


46.000


 


DEFICIT/2012


-410.000


 


           


 


Art.8. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2012 cu finanțare integrală de la bugetul local conform Anexei.nr.1.


 


Art.9. Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului și  serviciile publice de interes local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 


Art.10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


 


Președinte de ședință,


                  Coroș Ioan                                                        


                                                                    Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                              Groza Viorel Răzvan