nr. 34 din data 26.04.2012 privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni pe trimestrul I 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.34/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 aprilie 2012;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 8296/19.04.2012;


În baza art. 49 alin. (2) din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni pe trimestrul I  2012, conform  Anexelor nr.7,9,11,12,13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


Președinte de ședință,


  Incze Csaba Ștefan                                 


                                                         Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan