nr. 36 din data 26.04.2012 privind aprobarea alocarii unor sume din bugetul local pentru formatia de majorete ,,SUNSHINE  a Liceului Teoretic “Andrei Bârseanu” Târnăveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 36/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26  aprilie  2012;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 8363/20.04.2012;


În baza art.105 din Legea educației nr.1/2011;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumei de 5.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor necesare participării formației de majorete ,,SUNSHINE  a Liceului Teoretic Andrei Bârseanu Târnăveni la finala pe țară a Olimpiadei școlare de majorete, care va avea  loc în perioada 11 “ 13 mai 2012  la Oradea.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


  Incze Csaba Ștefan                                 


                                                                            Contrasemnează


   Secretar,


                                                                                 Groza Viorel Răzvan