nr. 7 din data 12.07.2012 privind aprobarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Târnăveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.7/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 12 iulie 2012.


În temeiul art. 28 alin.(2) din Legea nr. 155/2010 privind Poliția Locală;


Văzând referatul nr. 13475/04.07.2012 întocmit de Director executiv ec.Gurgean Crișan, din cadrul Direcției Poliției Locale;


În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a pct.7  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1  Se aprobă componența Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Târnăveni după cum urmează:


Primar “ jr. Megheșan Nicolae Sorin


Șeful Poliției municipiului Târnăveni “ comisar Grama Marcel Alexandru


Șeful Poliției Locale a municipiului Târnăveni “ ec. Gurghean Crișan


Secretarul municipiului Târnăveni “ Groza Viorel Răzvan


Consilier local “ Sim Florin


Consilier local “ Bunea Teofil


Consilier local “ Piaskovski Stanislav


Art.2 Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 Președinte de ședință,


Barmou Kheir Mohamed


 


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan