nr. 23 din data 12.07.2012 privind numirea unui consilier in consiliul de administratie al Gimnaziului de Stat “Avram Iancu”

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.23/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 12 iulie 2012.


În baza prevederilor art. 96 lit. a, din Legea educație naționale nr. 1/2011.


Văzând Referatul nr. 13741/06.07.2012, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic. Se mandatează dl consilier local Mihăilescu Alin Marius ca să facă parte din Consiliul de Administrație al Gimnaziului de Stat žAvram Iancu.


 


 


Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


 


 


                Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan