nr. 29 din data 12.07.2012 privind numirea unui consilier in consiliul de administratie al Gimnaziului de Stat “Vasile Moldovan”

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.29/2012 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 12 iulie 2012.


În baza prevederilor art. 96 lit. a, din Legea educație naționale nr. 1/2011.


Văzând Referatul nr. 13740/06.07.2012, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic. Se mandatează dl consilier local Cosma Florin Adrian ca să facă parte din Consiliul de Administrație al Gimnaziului de Stat žVasile Moldovan  Târnăveni.


 


 


  Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


  


                Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan