nr. 30 din data 12.07.2012 privind numirea a 2 consilieri in consiliul de administratie al Liceului Teoretic “Andrei Barseanu”

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.30/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 12 iulie 2012.


Văzând Referatul nr. 13741/06.07.2012, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza prevederilor art. 96 lit. a, din Legea educație naționale nr. 1/2011.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic. Se mandatează următorii consilieri locali să facă parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic žAndrei Bârseanu  :


1.     Piaskovski Stanislav


2.     Modorcea Ovidiu


 


 


  Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


 


 


                Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan