nr. 15 din data 15.07.2012 privind rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.15/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 12 iulie  2012;


Văzând  Referat de specialitate nr. 13369/03.07.2012  întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza prevederilor art.82 din  Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 Art. 1.  Se validează modificările efectuate asupra bugetului general al municipiului Târnăveni  prin Dispoziția primarului nr.1031/20.06.2012.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


  Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


 


                                                                      Avizează pentru legalitate


                                                                                     Secretar,


                                                                             Groza Viorel Răzvan