nr. 38 din data 10.08.2012 privind aprobarea acordarii gratuitatilor la transportul public local pentru persoanele pensionare cu domiciliul in municipiul Tarnaveni, inclusiv Bobohalma, Botorca si Custelnic

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.38/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința extraordinară din 10 august  2012;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de Compartiment Transport Public Local, înregistrat cu nr. 15689/03.08.2012


În baza art.1 alin(4) lit. m) și alin.(6) lit. e) și  ale art. 17 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 92/2007 privind privind serviciile de transport public local;


În temeiul art. 36 alin. (1) , alin. (2) lit. d), alin. 6 lit.a) pct.2 și14 și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă acordarea gratuităților la transportul public local pentru persoanele pensionare cu domiciliul în municipiul Târnăveni, inclusiv Bobohalma, Botorca și Cuștelnic, începând cu data de 15 august 2012.


Art. 2. Din bugetul local se va finanța suma de 15lei/persoană/lună pentru transportul gratuit al pensionarilor cu domiciliul în municipiul Târnăveni, inclusiv Bobohalma, Botorca și Cuștelnic către operatorul de transport public local, în conformitate cu numărul de legitimații de călătorie emise și vizate.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


            Președinte de ședință,


                   Bercea Ioan


 


                                                                     


                                                       Avizează pentru legalitate


 Secretar,


 Groza Viorel Răzvan