nr. 47 din data 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de sport cu nivel de practica sportiva si competitionala locala din municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ă R R E A Nr.47/2012


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 30 august 2012.


          Având în vedere Expunerea de motive privind necesitatea adoptării Regulamentului de organizare și funcționare Sălii de sport cu nivel de practică sportivă și competițională locală din municipiul Târnăveni nr. 16938/24.08.2012 întocmită de secretarul municipiului Târnăveni


          În baza prevederilor  Legii Educației fizice și a Sportului, nr. 69/2000.


          În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d și ale art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;


         


 


H O T Ă R Ă Ș T E :


 


Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Sălii de sport cu nivel de practică sportivă și competițională locală din municipiul Târnăveni, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului Regulament se împuternicește primarul municipiului Târnăveni .


 


Președinte de ședință,


       Bercea Ioan


  


                                                Avizează pentru legalitate


                                                            Secretar,


                                                     Groza Viorel Răzvan