nr. 49 din data 30.08.2012 privind numirea unui consilier local in consiliul de administratie al Colegiului Tehnic Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.49/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 30 august 2012.


Văzând Referatul nr. 16935/24.08.2012, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza prevederilor art. 33, din Ordinul nr.4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ, modificat și completat;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se mandatează dl. consilier local Cimpoca Alin Claudiu, să facă parte din consiliul de administrație al Colegiului Tehnic Târnăveni.


Art. 2. Se revocă hotărârea consiliului local al municipiului Târnăveni nr.25/2012


 


 


Președinte de ședință,


       Bercea Ioan


                                                                         Avizează pentru legalitate


Secretar,


                                                                                 Groza Viorel Răzvan