nr. 50 din data 30.08.2012 privind numirea unui consilier local in consiliu de adminstratie al Gimnaziului de Stat Traian Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.50/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 30 august 2012.


Văzând Referatul nr. 16937/24.08.2012, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza prevederilor art. 33, din Ordinul nr.4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ, modificat și completat;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se mandatează dl. consilier local Antonya Mihail să facă parte din consiliul de administrație al Gimnaziului de Stat Traian Târnăveni.


Art. 2. Se revocă hotărârea consiliului local al municipiului Târnăveni nr.24/2012.


 


 


Președinte de ședință,


  Bercea Ioan              Avizează pentru legalitate


                  Secretar,


              Groza Viorel Răzvan