nr. 54 din data 27.09.2012 privind rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.54/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 27 septembrie  2012;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică, înregistrat sub nr. 18.765/21.09.2012;


În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/21.12.2011, Ordonanței Guvernului nr.13/23.08.2012cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Târnâveni pe anul 2012 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


       Bunea Teofil


 


 


             Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan