nr. 57 din data 27.09.2012 privind aprobarea asocierii muncipiului Tarnaveni cu Asociaia Fanfara Armonia

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.57/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 27 septembrie 2012.


Văzând referatul nr. 18845/21.09.2012 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), alin.(7)  lit.a)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă asocierea muncipiului Târnăveni cu Asociația ž Fanfara Armonia .


Art.2. Contractul de asociere și sumele cu care municipiul Târnăveni va sprijini această asociație vor fi aprobate ulterior prin hotărâre de consiliu local.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


       Bunea Teofil


 


                                                                                               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan