nr. 59 din data 27.09.2012 privind aprobarea inscrierii in domeniul privat al municipiului Tarnaveni din proprietatea Statului Roman a unui imobil

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.59/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 27 septembrie 2012.


În temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul  juridic al acesteia.


Văzând referatul nr. 18411/18.09.2012 întocmit sing. Pop Vasile din cadrul Compartimentului Cadastru.


În temeiul art. 36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă înscrierea în domeniul privat al municipiului Târnăveni din proprietatea Statului Român a imobilului înscris în CF nr. 50378 “ Târnăveni, nr. cad. 50378, în suprafață de 1113 mp, situat în Târnăveni, str. Industriei, nr. 13.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


       Bunea Teofil


 


                                                                                                         Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan