nr. 60 din data 27.09.2012 privind emiterea unui acord de principiu privind infiintarea de ateliere specilizate cu activitati care au ca obiect instruirea cultural-educativa in Casa de Cultura Mihai Eminescu,

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.60/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 27 septembrie 2012.


În temeiul Regulamentului de Organizare și Funcționare a Casei de Cultură žMihai Eminescu .


Văzând referatul nr. 18500/18.09.2012 întocmit de către domnul consilier local Fodor Alexandru


În temeiul art. 36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se emite un acord de principiu privind înființarea de ateliere specilizate cu activități care au ca obiect instruirea cultural-educativă în žCasa de Cultură žMihai Eminescu , după cum urmează: dansuri populare, dansuri standard, dansuri latino, dansuri de contact, actorie și tehnica vorbirii, cor pentru copii, educație muzicală instrumentală, artă populară.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


       Bunea Teofil


 


                                                                                                    Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan