nr. 61 din data 27.09.2012 privins aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului Social de Urgenta cu Destinatie Multifunctionala din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala al municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 61/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 27 septembrie 2012;


Văzând referatul nr. 18.260/14.09.2012, întocmit de Muth Horațiu Romulus “ Director executiv “ Serviciul Public de Asistență Socială;


În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale , cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al art.45 alin(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Social de Urgență cu Destinație Multifuncțională din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială al municipiului Târnăveni.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 Președinte de ședință,


       Bunea Teofil


                                                                              


                                                                            


                                                                              Avizează pentru legalitate


Secretar,


  Groza Viorel Răzvan