nr. 75 din data 25.10.2012 privind aprobarea completarii contractului de colaborare incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni i Asociatia Amicii in ceea ce priveste coloborarea cu Corala AMICII


R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.75/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 25 octombrie 2012.


Văzând referatul nr.21144/17.10.2012 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), alin.(7)  lit.a)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă completarea contractului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Târnăveni și Asociația žAmicii  în ceea ce privește coloborarea cu Corala žAMICII .


Art.2. Completarea protocolului se va face prin act adițional care va fi aprobat prin hotărâre de consiliu.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


          Președinte de ședință,


          Cimpoca Alin Claudiu


  


                                                                


 


                    Avizează pentru legalitate


              Secretar,


                                                                                         Groza Viorel Răzvan