nr. 87 din data 29.11.2012 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii efecturii cheltuielilor asimilate investitiilor pe anul 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ă R R E A NR. 87/2012          Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2012;


          Văzând referatul nr. 23684/22.11.2012, întocmit de Șef  birou Investitii si achizitii publice, ing. Muth Teodor;


          În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


          Art.1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 


          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


                  Creța Ioan


 


Avizează pentru legalitate


         Secretar,


 Groza Viorel Răzvan


 


 


 


 


 


 


 


Anexa


 


 


C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


 


b. Dotări independente

 


1. Sisteme de calcul cu echipamente periferice:


 – 9 sisteme de calcul desktop complete (unitate centrală, monitor, tastatură, mouse)


– 9 unități centrale


– 7 imprimante laser A4


– 4 monitoare


– o imprimantă laser A3


– un multifunctional


2. Softuri (licente) pentru calculatoare


3. Softuri pentru prelucrarea măsurătorilor topografice


          4. Figurina luminoasa tridimensionala “ pinguin


          5. Figurina luminoasa tridimensionala “ urs polar