nr. 95 din data 13.12.2012 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni la data de 30.11.2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 95/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 13 decembrie 2012;


Văzând referatul nr. 24.744 /07.12.2012, întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza art. 49 alin. (12) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


  


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la data de 30.11.2012.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


                 Ciulea Pavel


 


 


  


Avizează pentru legalitate


     Secretar,


     Groza Viorel Răzvan