nr. 96 din data 13.12.2012 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 96/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 13 decembrie  2012;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 24.678/06.12.2012;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2012, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


                 Ciulea Pavel


 


 


  


Avizează pentru legalitate


     Secretar,


     Groza Viorel Răzvan