nr. 101 din data 13.12.2012 privind aprobarea inchirierii unui patinoar artificial demontabil in suprafata de 450 mp

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


HOTĂRÂREA NR.101/2012


 


Consiliul local al Municipiului Tarnăveni întrunit în ședința ordinară din data 13 decembrie 2012;


          Văzând referatul înregistrat sub nr.25128 / 12.12.2012 întocmit de consilier Damian Carmen;


În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(6) lit.a) pct.6 și ale art. 45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă închirierea unui patinoar artificial demontabil în suprafață de 450 mp, pentru perioada 17.12.2012-15.03.2013 .


Art. 2.Se aprobă asigurarea mentenanței patinoarului închiriat.


Art. 3. Se aprobă amplasarea patinoarului în Târnăveni, str. Industriei,FN, locație Baza Sportivă Ronchin.


  Art. 4. Se aprobă tarifele pentru utilizarea patinoarului artificial astfel:


o   taxa intrare copii “ 5 lei  / 1,1/2 ora


o   taxa intrare adulti – 7 lei  / 1,1/2 ora


o   taxa inchiriere patine – 5 lei.


Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


Președinte de ședință


                 Ciulea Pavel


 


                     Avizează pentru legalitate


                                                                                         Secretar,


     Groza Viorel Răzvan