nr. 100 din data 13.12.2012 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Casa Municipal de Cultura Mihai Eminescu

    


ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.100/2012


 


Consiliul local al Municipiul Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 13 decembrie 2012;


Văzând expunerea de motive 24745 /07.12.2012 a Serviciului Resurse Umane;


În baza Hotărârii Consiliului  Local al municipiului Târnăveni nr.44/2012;


Potrivit  Procesul verbal nr. 24379/03.12.2012 cu privire la rezultatul final al


concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Casa Municipală de Cultura žMihai Eminescu  ;


Luând în considerare Proiectul de management câștigător al concursului de proiecte de management întocmit de către domnul Halmen Vily Ovidiu ;


În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, și cu respectarea prevederilor din H.G.R. nr. 1301/2009;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Casa Municipală de Cultura žMihai Eminescu  “ Târnăveni, potrivit căruia domnul Halmen Vily Ovidiu este câștigătorul concursului, obținând nota finală 7,54, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă proiectul de management întocmit de către câștigătorul concursului de proiecte de management – domnul Halmen Vily Ovidiu precum și durata pentru care se va încheia contractul de management, respectiv 5 (cinci) ani (2013-2017),care va fi  anexă 1 la Contractul de management.


Art. 3. Se aprobă Contractul-cadru de management  la Casa Municipală de Cultura žMihai Eminescu  “ Târnăveni, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


Art.4. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni, care, în calitate de ordonator principal de credite, va negocia și va încheia, cu managerul institutiei, clauzele contractului de management pe baza proiectului de management, până cel târziu la data de 31.12.2012.


(2) La negocierea stabilită la alin. (1) va participa și Viceprimarul Municipiului Târnăveni.


Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


                 Ciulea Pavel


 


 


 Avizează pentru legalitate


     Secretar,


     Groza Viorel Răzvan