nr. 2 din data 31.01.2013 privind aprobarea Conventiei de cooperare si proiectul POLITIE AUTORITATI LOCALE SERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.2/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 31 ianuarie 2013.


Văzând adresa nr. 1454/20.01.2012 a Poliției municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1 Se aprobă Convenția de cooperare și proiectul žPOLIȚIE “ AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT .


Art.2 Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian  


 


 


Contrasemnează 


    Secretar,


Groza Viorel Răzvan