nr. 3 din data 31.01.2013 PRIVIND aprobarea transformarii postului de administrator financiar grad II (S) din statul de functii al Scolii Gimnaziale Avram Iancu Tarnaveni, in administrator financiar grad I(S).

ROMÂNIA                                                                                           


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


                                                         


 


HOTĂRÂREA NR. 3/2013


 


          Consiliul local al Municipiul Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2013;


Văzând expunerea de motive nr. 1896/24.01.2013 a Serviciului O.S.R.U. ;  


În baza avizului  nr. 6221/27.11.2012 a Inspectoratului Școlar Județean MUREȘ ;


În conformitate cu  prevederile HGR nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a  Ordinului MECTS nr. 4422/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului sau examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual;


          În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


H O T Ă R Ă Ș T E :


Art. 1. Se aprobă transformarea postului de administrator financiar grad II (S) din statul de funcții al Școlii Gimnaziale œAvram Iancu  Târnăveni, în administrator financiar grad I(S).


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian                                


                                                                                   Contrasemnează


                Secretar,


                    Groza Viorel Răzvan