nr. 9 din data 31.01.2013 privind aprobarea listei solicitantilor bloc ANL

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 9/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, întrunit în ședinta ordinară din 31 ianuarie 2013;


Văzând referatul nr.1.921/24.01.2013, întocmit de Comisia socială numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Târnăveni nr.3.431/2012,  precum și avizele comisiilor de specialitate;


În temeiul prevederilor Legii nr.152/1998, privind înființarea Agenției Nationale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.15 din HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;


Având în vedere prevederile art. 36 alin.(6), lit.a pct.17, ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE


Art. 1. Se aprobă Lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, pentru anul 2013, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.


    Art. 2.  Contestațiile se vor adresa Primarului Municipiului Tarnaveni, în termen de 7 zile de la afișare. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.


    Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian                                


                                                                                   


 Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                               Groza Viorel Răzvan       


 


 


 


Anexa nr.1