nr. 21 din data 28.02.2013 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a unor mijloacelor fixe

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.21/2013


 


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2013;


Văzând Referatul de specialitate  privind aprobarea   trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni  precum și  scoaterea din funcțiune a bunurilor înscrise în Anexa nr.1, în vederea  valorificării sau casării  lor după caz  întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat sub nr. 3930/21.02.2013;


În conformitate cu dispozițiile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;


          În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


                                                                                               


HOTĂRĂȘTE:


 


          Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre..


Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr.1 în vederea  valorificării sau casării dupa caz .


Art. 3. Se împuternicește primarului municipiului Târnăveni pentru constituirea comisiei de evaluare și valorificare a acestor mijloace.


.


 


         Președinte de ședință,


          Fodor Alexandru Iosif


 


 


                                                  Avizează pentru legalitate


                                                          Secretar,


                                                    Groza Viorel Răzvan