nr. 22 din data 28.02.2013 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a mijloacelor fixe

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.22/2013


 


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2013;


Văzând Referatul de specialitate privind aprobarea   scoaterii  din funcțiune a bunurilor  din domeniul public al municipiului Târnăveni și aflate în conservare la SC Compania Aquaserv SA Tg.MUREȘ-suc. Târnăveni, în vederea  valorificării sau casării  lor după caz,  întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat sub nr. 4254/26.02.2013;


În conformitate cu dispozițiile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;


          În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


                                                                                               


HOTĂRĂȘTE:


 


          Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni a mijloacelor fixe cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre..


Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa  la prezenta hotărâre, în vederea  valorificării sau casării dupa caz .


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


Președinte de ședință,


          Fodor Alexandru Iosif


 


 


                                         Avizează pentru legalitate


                                                   Secretar, 


                                          Groza Viorel Răzvan


 


 


Anexa