nr. 28 din data 28.02.2013 privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din comisia de vanzare a spatiilor medicale

R O M Â
N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL      

 

HOTĂRÂREA NR.28/2013

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni, întrunit în ședința
ordinară din data de 28 februarie 2013;

            Văzând referatul de specialitate întocmit de consilier Damian
Carmen înregistrat cu nr. 3337/12.02.2013;

  Având
în vedere prevederile art.5 din O.U.G. nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor
proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu
destinație de cabinete medicale;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă ȘT E:

 

Art.1. Se desemnează doi
consilieri locali care să facă parte din comisia de vânzare a spațiilor
medicale, constituită prin dispoziția primarului municipiului Târnăveni, după
cum urmează:

1.   
Ciulea Pavel

2.   
Cimpoca Alin Claudiu

 

Art.2. Se desemnează doi
consilieri locali care să facă parte din comisia de contestații privind vânzarea
spațiilor medicale, constituită prin dispoziția primarului municipiului
Târnăveni, după cum urmează:

 

1.   
Barmou Mohamed Kheir

2.   
Sim Florin Daniel

 

Art.3. Cu aducerea la
îndeplinire ai prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului
Târnăveni.

 

         

Președinte de ședință,

          Fodor
Alexandru Iosif

 

 

 

 

                    
Avizează pentru legalitate

                                    Secretar,

                         
Groza Viorel Răzvan